English Deutsch Italiano Français Svenska русский Polski

Plantar hyperhidros - fotsvett

Lumbal sympatektomi


Princip och metoder

För att minska eller eliminera svettningen på fötterna måste den sympatiska nervsträngen i höjd med ländryggen blockeras. Nerven löper parallellt till de stora blodkärlen (aorta och vena cava inferior) utefter med ländryggraden.

Den relativt svårtillgängliga nerv krävde förut, med öppna kirurgiska tekniker, relativt långa snitt och flera veckors återhämtningstid. Under de senaste åren, har minimal invasiva metoder utvecklats, varvid man med video-endoskopi (retroperitoneoscopi) skaffar sig tillgång till nerven med 3 små snitt i flanken på båda sidor i höjd med naveln.

Sjukhusvistelsen kunde därmed reduceras till 24 timmar och den postoperativa återhämtningen till några få dagar. Samtidigt minskade risken för allvarliga komplikationer (blödning, skador på andra organ, retrograd ejakulation, etc.), men under förutsättning att kirurgen har tillräcklig förtrogenhet och erfarenhet med detta relativt krävande ingrepp.


På grund av den sympatiska nervstammen relativt dolda förlopp tätt in på och längs ländryggraden, innesluten i trånga utrymmet mellan de stora kärlen (aorta på vänster sida, nedre hålvenen på höger) och psoasmuskeln, och i regel helt täckt av dessa strukturer, är åtkomsten inte alltid lätt. Inte sällan varierar anatomin kraftigt och kräver individuell operationsstrategi beroende på förhållanden. I sällsynta fall är gangliekedjan helt otillgänglig, t.ex. på grund av sammanväxningar efter tidigare operationer eller inflammatoriska processer.


Biverkningar och komplikationer

Efter thorakala sympatikus-kirurgi för hand- eller ansiktssvett erfar de flesta patienter kompenserande svettning på bålen av varierande grad. Även lumbal sympatektomi kan utlösa en viss kompensatorisk svettning, men i allmänhet är denna mindre uttalad (eller ens knappt märkbar hos patienter som redan hade genomgått thorakal sympatekomi). Den perifera cirkulationen i fötterna ökar vanligtvis, vilket leder till en känsla av varma, torra fötter. Det kan också leda till kortsiktig och tillfällig svullnad av fötter. Förr i tiden upplevde män som genomgått öppna kirurgiska ingrepp på sympatikus på ländryggsnivå inte sällan retrograd ejakulation1 som oönskad konsekvens av ingreppet. Med den mycket mera noggranna endoskopiska metoden har denna komplikation blivit extremt sällsynt.

Under operationen kan det i ett fåtal fall hända att anatomiska svårigheter, t.ex. ärrig eller svålig vävnad efter tidigare inflammatoriska processer, blödning som hindrar fri sikt, osv göra det omöjligt att komma åt nerven. I dylika lägen kan det vara nödvändigt att avbryta ingreppet eller välja en konventionell öppen teknik.


Resultat

Blockad av nerven i nivå med tredje och fjärde ganglion (L3-L4), antingen genom delning av nerven eller kompression med titan-clips, kommer att resultera i omedelbart upphörande av svettningen på fötterna hos nära 99% av de opererade.

Kosmetiskt resultat

På längre sikt uppkommer efter månader hos vissa patienter återigen en viss grad av transpiration på fötterna (jämförbar med normal svettning), en förnyad utveckling av hyperhidros är dock mycket ovanligt. Anledning därtill är förmågan av nervsystemet att finna nya vägar (parallella vägar) för att kringgå blockaden. Dessa nyrekryterade nervbanor är dock knappt någonsin tillräckliga för att återskapa ett tillstånd av hyperhidros. Den ursprungligt blockerade nerven själv kan inte regenereras, speciellt efter resektion (avlägsnande av ett segment).


Behandlingsmöjligheter

Den s k retroperitoneoscopiska lumbala sympatektomin eller blockad är ett relativt komplicerat ingrepp som världen över utförs endast i ett fåtal specialiserade centra. För denna operation gäller detsamma som för thorakal sympatektomi (ETS el ESB): den kommer i fråga endast efter att ha uttömt alla s k konservativa behandlingsalternativ.

För mer information:

Dr Ivo Tarfusser, leg. läk.
Specialist i kirurgi och urologi (Sverige 1988)
Överläkare St. Anna Kliniken

Adress: via Cavour 58, 39012 Merano (BZ), Italien
Tfn +39 335 241686, +39 0473 237312
Fax +39 0473 236409
E-post: summit@parsec.it


1) Retrograd ejakulation: sädesvätskan tömmer sig inte utåt, utan rinner baklänges in i blåsan och följer sen ut med urinen. Detta beror på en försvagad blåshals eftersom dess muskel, efter hög lumbal sympatektomi (L1, L2), inte längre får tillräckligt med nervimpulser.